Προϋποθέσεις ηλικίας:

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.


Ποιες μηχανές μπορείτε να οδηγήσετε:

«Μοτοποδήλατο»:

Είναι το δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με  μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, που παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

αα. Το μεν δίκυκλο, έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και  50 cm3 , αν είναι εσωτερικής καύσης ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό  κινητήρα.

ββ. Το δε τρίκυκλο έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και  50 cm3 , αν είναι επιβαλλόμενης (με σπινθήρα) ανάφλεξης ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4 kW, αν είναι  εσωτερικής καύσης ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι  και 4 kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.

«Ελαφρό τετράκυκλο»:

Είναι το τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350 kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, του οποίου η  μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45 km/h  και έχουν κινητήρα:

αα. κυβισμού 50 cm 3 ή μικρότερο, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (με σπινθήρα) ή

ββ. μέγιστης καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν είναι εσωτερικής καύσης ή

γγ. μέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4 kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για  ηλεκτροκινητήρα


Δικαιολογητικά που χρειάζονται:

-ΑΦΜ

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)

-Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε.)

-Αριθμός μητρώου βιβλιαρίου υγείας

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου.


Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε:

Θεωρητικά:  31 των 45 λεπτών

Πρακτικά: 14 των 45 λεπτων