Προϋποθέσεις ηλικίας:

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.


Ποιες μηχανες μπορείτε να οδηγήσετε:

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (47ps) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να είναι με κινητήρα οποιωνδήποτε κυβικών.


Δικαιολογητικά που χρειάζονται:

-ΑΦΜ

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm). Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου θα χρειαστούν 2 φωτογραφίες.

-Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)

-Αριθμός μητρώου βιβλιαρίου υγείας

-Δίπλωμα αν υπάρχει.


Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε:

Θεωρητικά: Αν είστε κάτοχος άλλου διπλώματος 11 των 45 λεπτών ενώ αν είναι το πρώτο δίπλωμα σας, 31 των 45 λεπτών.

Πρακτικά: Αν δεν είστε κάτοχος άλλου διπλώματος τα υποχρεωτικά είναι 14 των 45 λεπτών.

Αν κατέχετε δίπλωμα αυτοκινήτου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 των 45 λεπτών ενώ αν έχετε δίπλωμα ΑΜ(μοτοποδήλατο) ή Α1 τα υποχρεωτικά είναι 7 των 45 λεπτών.