Προϋποθέσεις ηλικίας:

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.


Ποιες μηχανές μπορείτε να οδηγήσετε:

Μηχανές μέγιστου κυβισμού 125cm3 και μέγιστης ισχύος 11kw (14,75ps)


Δικαιολογητικά που χρειάζονται:

-ΑΦΜ

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm). Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου θα χρειαστούν 2 φωτογραφίες.

-Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε.)

 -Αριθμός μητρώου βιβλιαρίου υγείας

-Δίπλωμα αν υπάρχει.


Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε:

Θεωρητικά: Αν είστε κάτοχος άλλου διπλώματος 11 των 45 λεπτών ενώ αν είναι το πρώτο δίπλωμα σας, 31 των 45 λεπτών.

Πρακτικά: Αν δεν είστε κάτοχος άλλου διπλώματος τα υποχρεωτικά είναι 14 των 45 λεπτών.

Αν κατέχετε δίπλωμα αυτοκινήτου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 των 45 λεπτών ενώ αν έχετε δίπλωμα ΑΜ(μοτοποδήλατο) τα υποχρεωτικά είναι 7 των 45 λεπτών.