Προϋποθέσεις ηλικίας:

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος εφόσον είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.


Ποιες μηχανές μπορείτε να οδηγήσετε:


− Όλες τις Μοτοσικλέτες, και

− μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW


Δικαιολογητικά που χρειάζονται:

-ΑΦΜ

-4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm). Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου θα χρειαστούν 2 φωτογραφίες.

-Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε.)

-Αριθμός μητρώου βιβλιαρίου υγείας

-Δίπλωμα αν υπάρχει.


Πόσα μαθήματα χρειάζεται να κάνετε:

Θεωρητικά: Αν είστε κάτοχος άλλου διπλώματος 11 των 45 λεπτών ενώ αν είναι το πρώτο δίπλωμα σας, 31 των 45 λεπτών.

Πρακτικά: Αν δεν είστε κάτοχος άλλου διπλώματος τα υποχρεωτικά είναι 14 των 45 λεπτών. Αν κατέχετε δίπλωμα αυτοκινήτου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 12 των 45 λεπτών ενώ αν έχετε δίπλωμα ΑΜ(μοτοποδήλατο),Α1 η Α2  τα υποχρεωτικά είναι 7 των 45 λεπτών.